Yaşam

Türk tarihini değiştirebilecek keşif: 3.400 yıllık piramit bulundu

Kazakistan’da tarihi keşif. Karaganda İli’nin Şet ilçesinde, Taldy Nehri’nin sol yakasına hakim bir tepe üzerinde yer alan ve Karaganda Üniversitesi Sarı Arka Arkeoloji Komitesi tarafından ortaya çıkarılan Karajartaş Mozolesi’ndeki çalışmalar toplam 4 kazı sezonu sürdü.

Keşfedilen piramitle ilgili ilk değerlendirmeyi Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi’nden Dr. Aibar Kassenali TRT Haber’e yaptı.

Dr. Aibar Kassenali, buluntular üzerinde yapılan karbon 14 analizleri sonuçlarına göre piramit yapısının milattan önce (M.Ö.) 14. yüzyılın ortaları ve 12. yüzyıla tarihlendiğini açıkladı.

“Piramit Begazi Dandibay dönemine aittir”

Dr. Kassenali bu tarihlemenin ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:

“Bölgede tespit edilen çok sayıda piramidal basamaklı türbelerin varlığı, Sarı Arka bozkırlarında yer alan Taldı Nehri vadisinin, tıpkı Tunç Çağı’nda Andronovo toplulukları tarafından büyük liderlerinin gömüldüğü krallar vadisi olarak kullanıldığını göstermektedir. Mısır’daki Nil Vadisi.”

Aibar Kassenali, mezar odasındaki bulgular incelendiğinde bozkır piramidinin Andronovo döneminde Kazak bozkırlarını yöneten yerel bir hükümdar adına inşa edilmiş olabileceğini söyledi:

“Özellikle mezar yerinde tespit edilen çark kullanılmadan imal edilmiş ve baskı yöntemiyle süslenmiş seramik kabın motif üslubu, Andronovo döneminin son evresini oluşturan Begazı Dandibay dönemine ait olduğunu göstermektedir. “

Aibar Kassenali, Karajartas piramidinde bulunan kesme taşlara ve mozolenin büyüklüğüne bakıldığında, bu kadar devasa bir yapının Tunç Çağı’nda ve bozkır gibi oldukça kurak bir bölgede inşa edilmiş olmasının bir gösterge olduğunu vurguladı. Begazi Dandibay toplumunun ulaştığı yüksek sanat anlayışı ve zengin manevi inanç.

Tarihi kaynaklarda halkın üçgen bir mezar inşa ettiği belirtiliyor.

Serhan Çınar, İskit-Saka ve erken dönem Begazı Dandibay topluluklarındaki piramidal mezar yapıları hakkında eski tarihi kaynaklarda da bilgiler bulunduğunu söyledi:

“Knidoslu Ktesias ve Sicilyalı Diodoros’un İskit-Med savaşlarını anlattıkları tarihi pasajlarda, Sakaların başında Zarina adında bir kraliçenin olduğu ve komşu halklarla yaptığı seferler sonucunda onun da İskit-Med savaşlarını anlattığı belirtilmektedir. ülkesini uygarlaştırıp birçok şehir kurmuş, onun ölümünden sonra da halkının kendi topraklarının en büyük mezarını inşa ettiğini, üçgen mezar yaptırdıkları rivayet edilmektedir.”

Dr. Çınar, Karajartaş’ta tespit edilen basamaklı piramidal anıt mezarların, tarihi kayıtlarda adı geçen İskit dönemine ait mezar yapılarının erken versiyonları olabileceğinin altını çizdi.

“Anıtsal mezarların yanı sıra Kent adında bir proto-kent yerleşimi de bulundu.”

Dr. Çınar, bozkır piramidi diyebileceğimiz Karajartaş mozolesinin sakinlerinin Andronovo döneminin son evresi olan Begazı Dandibay döneminde yerel hükümdara ait olduğunu söyledi. Çınar, bölgede yapılan kazılarda türbelerin yanı sıra Begazı-Dandibay topluluklarıyla ilişkili olduğu belirlenen Kent adlı proto-şehir yerleşiminin de bulunduğunu anlattı:

“15 hektarlık bir alana yayılan bu merkez, kronolojik olarak Küçük Asya’daki Troya 4, Yunanistan ana karasındaki Erken Miken dönemi ve Mısır’daki Orta Krallık şehir devletlerinin ileri katmanları ile aynı tarihsel dönemde var olmuştur. Kampüs içinde labirent gibi kapılar, hendekler ve çıkıntılı duvarlar vardı.” “Bu antik kentlerde düzenli olarak planlanmış bir sokak ağı ve su toplama sistemleri vardı.”

Yerleşim yerlerinin yanında yaratıcılar için kurban törenlerinin yapıldığı özel kurban sunakları vardı. Karajartaş gibi piramit şeklindeki türbe şeklindeki komplekslerde, küçük taşlardan oyulmuş insan vücudu şeklindeki ritüel heykeller bulunuyordu. Bu tür bulgular, antik Mezopotamya sakinlerine benzeyen ve her yıl düzenlenen festivallerde tapınılan tanrıların tasvirleriydi. Burada kilden yapılmış farklı tipte tabaklar da vardı. Bu levhalar muhtemelen yazının ilk dönemlerinden kalma ilkel bir sayma sisteminin örnekleriydi.

“Burası sadece mezarlık değil, aynı zamanda dini törenlerin de yapıldığı kutsal bir alan.”

Dr. Aibar Kassenali, “Kaya resimlerinden anlaşıldığı üzere Andronovo toplumunda bu tür gündönümleri ay ile güneşin buluştuğu dönemler olarak algılanmış ve bu kutsal buluşma çeşitli şenliklerle kutlanmıştır. Bu bakımdan Karajartaş mozole piramidi sadece bir anıtsal yapı değildir. mezarlık alanı değil aynı zamanda Andronovo toplulukları için dini törenlerin yapıldığı yer.” “Kutsal bir alan olarak kullanıldığı anlaşılıyor.”söz konusu.

Karacartaş piramidinin erken dönem Türk arkeolojisi ve tarihi araştırmalarındaki yeri

Karajartaş piramidinin erken dönem Türk arkeolojisi ve tarihi araştırmalarındaki yerini belirleyen Dr. Serhan Çınar şunları değerlendirdi:

“Begazı Dandibay toplulukları, Proto-Türk kültürünü oluşturan Güney Sibirya’nın Karasuk kültürüyle yakın bağları olduğunu göstermektedir. Özellikle Begazı Dandibay evresi türbelerinde mezar odasına giden koridorlar daima güneşin doğuş yönüne açıktır. Geleneksel Türk dini inancının bir tezahürü olarak.”

Bu döneme ait mezarlarda görülen yuvarlak tip seramik kaplar, bozkır ortamındaki kültürel sürekliliğin simgesi olarak İskit-Saka dönemi ritüel kaplarına benzemekle birlikte, daha sonraki dönemde klasik geleneğin arkaik versiyonlarını oluşturmaktadır. Asya Hun döneminden bu yana Türk boylarında sıklıkla görülen döküm kazanlar.

Göktürk dönemine ait Türk-Runik yazılar arasında Andronovo ve Begazı Dandibay evreleriyle ilgili çok sayıda tamga piktogramının olduğu bilinmektedir.

Mezarlıklarda görülen geometrik süslemeler ve tamga tipi karakterler, etnografik ve tarihsel süreklilik açısından Orta Çağ Türk boylarının sanatında da kendine yer bulmaktadır.

Proto-Türk kavimleri de dahil olmak üzere bozkır kabileleri için aidiyetin temel belirleyicisi yaşam tarzıydı. Bu anlamda Karajartaş bulgusu gibi bozkır çağına ilişkin bulgular, 19. ve 20. yüzyıl tarih ve arkeoloji çalışmalarında klasik yorumların ötesinde, bozkır kavimlerinin küresel dünyadaki tarihsel rolünü ortaya koyan değerli bulgular olarak karşımıza çıkmaktadır. kültür ve medeniyetin kentsel yaşamla ölçüldüğü bir yer.

Andronovo kabile reislerinin hükümdarlarından birinin kafatası keşfedildi

Mozolenin mezar odasında granit plaka taşlarla çevrili bir lahit ve burada gömülü olduğu anlaşılan Andronovo kabile reisine ait bir hükümdarın kafatası bulundu.

Mezar odasının üst kısmında, hükümdarın kişisel eşyalarının bırakıldığı özel niş alanında, bronzdan yapılmış halkalı bir ok ucu, altın bir yüzük ve arkaik dönem yazı stilini andırdığı düşünülen gizemli bir çömlek modülü bulunmuştur.

Mezar odasının çeşitli yerlerinde ve piramidin çeşitli basamaklarında bozkır kavimlerinin klasik gömme törenlerinde cenaze törenlerinde kullanılan ritüel hayvan kemikleri de bulunmuştur.

Türbe piramidinin mimarisi hakkında

Karacartaş Türbesi taban seviyesinde kare planlı olup, dış duvarları kenarlardan merkeze doğru yükselen granit yığma taşlardan yapılmıştır. Anıt mezarı çevreleyen dış çit alanları, kil harçla bir arada tutulan granit plakalar halinde dizilmiş menhir taşlarından oluşmaktadır.

Öte yandan mezar odasını çevreleyen iç duvarlar ile yapının dış cephesini çevreleyen menhirler arasında bir geçiş alanı tespit edildi.

Merkeze doğru kademeli olarak yükselen 5 yükseklik bölümü

Türbenin içinde küçük taşların üst üste dizilmesiyle yapılmış, merkeze doğru giderek yükselen 5 adet yükseltilmiş bölümün olduğu anlaşıldı. Burada yapının dış hatlarını oluşturan ikinci duvarın, mezar odasını çevreleyen iç duvarla örtüşecek şekilde yere dik olarak yerleştirilen çok daha büyük granit plakaların birbirine yakın tasarlanarak kapatıldığı görüldü.

Türbenin merkezinin iç boyutları 3,5-4,5 metre olup, mezar alanının üst örtüsünün yüksekliği yaklaşık 2 metreye ulaşmaktadır. Bu yükseltiler, kesme taşların üst üste konulmasıyla oluşturulan kuzey-güney ve doğu-batı cephelerindeki toplam 5 basamakla sağlanmaktadır.

“Küçük Asya’daki piramit yapılarında görülen eğimli yol tekniğinin kullanıldığı belirlendi.”

Bu bölgede mezar odasını dışarıya bağlayan bir yolun da tespit edildiğini anlatan Dr. Aibar Kassenali, bu yolla ilgili şu bilgilerin altını çizdi:

“Yol girişi, gün doğumu yönü olan doğudandır. Karajartaş mozolesindeki kazıların son katına ulaşıldığında, daha önce piramitlerde örnekleri görülen eğimli yol tekniğinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Küçük Asya’daki yapılar, türbenin inşası sırasında kullanılmış. Bu sayede türbe basamaklı piramit tarzında inşa edilmiştir.” Kesinleşti.”

Kazak bozkırlarındaki ilk piramit yapısı değil

Özellikle Karacartaş’taki anıtsal yapı, Kazak bozkırlarındaki ilk piramit yapısı değil.

Taldı Nehri boyunca uzanan bu tip piramidal basamaklı mozole tipi yapılar, AH Margulan tarafından 1946 yılında kazıları tamamlanan Androno dönemine ait Sangru 1-3 mezar alanlarında da bulunmuştur. Bu iki mezar alanı Karajartas mozolesinden farklıdır. boyutlarının daha küçük olması ve mezar odasına giden bir yol olmamasıdır.

Begazy Dandibay dönemi: Kazakistan’da devlet oluşumunun alt aşamaları

Dr. Serhan Çınar, Begazı Dandibay kültürü hakkında şu bilgileri verdi:

Batı Türkistan bölgesinin Geç Tunç Çağı’nı temsil eden Begazi Dandibay kültürünün temel ekonomik faaliyeti metal ihracatıydı. Kentsel şehirde metalin dökümü ve Harezm, Urallar ve Yedisu bölgelerine ihracatı bölgenin elitleri aracılığıyla gerçekleştiriliyordu.

Özellikle Karacartaş piramidini yaptıran Beghazi dönemi hükümdarları, güneyde Türkmenistan Namazgah Tepesi 4, batıda Harezm Tagisken buluntuları, doğuda Altay Dağları’na kadar uzanan geniş bir alana metal ihraç ediyorlardı. Bu yeni aşama bölgede bozkır aristokrasisinin oluştuğu yeni bir toplumsal elitizm olarak ortaya çıktı. Böylece Kazakistan’da ilk kez bozkır toplulukları arasında devlet oluşumunun alt aşamaları şekillenmeye başladı.

KAYNAK: TRT HABER / AYŞE ŞİMŞEK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort